Guia del Delegat Sindical: Salut Laboral i Condicions de Treball

Des d'aquí pots descarregar-te el document en format pdf pdf

ÍNDEX

- DRETS I OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE SALUT LABORAL
- LA LLEI 31/1995, DE 8 DE NOVEMBRE DE 1995, DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
- OBLIGACIONS EMPRESARIALS EN LA MATÈRIA
- LA RESPONSABILITAT PENAL
- LA RESPONSABILITAT ADMINISTRATIVA
- Línies d'acció sindical
- LES NORMES DE SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
- NORMATIVA GENERAL
- NORMATIVA ESPECÍFICA
- NORMATIVA COMUNITAT VALENCIANA
- LA INSPECCIÓ DE LA SEGURETAT I SALUT AL TREBALL
- L'OPORTUNITAT DE PROTEGIR EL MEDI AMBIENT
- El medi ambient a l'acció sindical
- Obligacions mediambientals de les empreses