Reclamem a la Conselleria mesures per no seguir vulnerant els drets de les persones en situació de dependència.

Reclamem a la Conselleria mesures per no seguir vulnerant els drets de les persones en situació de dependència.

Les Plataformes en defensa de la Llei 39/2006 de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència de la Comunitat Valenciana ens vam reunir ahir dissabte, 4 de febrer de 2017, a Castelló. Amb un ordre del dia farcit de molts punts les sis plataformes assistents, vingudes de tot el País Valencià: Elx, Alacant, Alcoià-Comtat, La Ribera, València i Castelló, junt als tres sindicats presents: CCOO, UGT i Intersindical, vam poder debatre sobre els fets que han ocorregut últimament i vam posar damunt la taula diverses propostes com reclamar a l’Administració Autonòmica que actue per no seguir vulnerant els Drets de les persones en situació de Dependència.

Cal recordar que la Plataforma de Castelló va quedar un temps sense activitat i de fa ja uns mesos ha tornat a la lluita, motiu pel qual la coordinadora del País Valencià vam decidir reunir-nos en esta ocasió a la capital de la Plana. Agraïm als seus membres i al Centro Cívico San Agustín San Marcos la seua rebuda i acollida.

A la reunió va assistir Sandra Casas Molina que va ser convidada per les Plataformes per informar sobre algunes qüestions que estan ara d’actualitat. En primer lloc ens va assessorar en un tema que les Plataformes ja vam anunciar fa unes setmanes, les reclamacions per responsabilitat patrimonial de les quantitats indegudament sostretes per la Conselleria en 2012-2015 amb el copagament en centres i amb les retallades de les prestacions als cuidadors no professionals dins l’entorn familiar. Cal recordar que, a nivell jurídic, l’advocada és avui en dia qui millor coneix aquest tema ja que fou ella i el seu despatx jurídic qui va tombar, amb la sentència del 15 de març de 2016 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, la Ordre 21/2012 del govern del Partit Popular que encetava la tan nefasta època de les retallades i el copagament als dependents de la nostra Comunitat. Les Plataformes ja hem facilitat uns models perquè les persones afectades  reclamen a l’Administració la devolució, però no anem a parar ací. A més, anem a elevar a la Conselleria una proposta formal perquè actue d’ofici i no deixe als dependents de la Comunitat Valenciana que, una vegada més, per reivindicar el que la justícia ha dit que és seu hagen de passar pel calvari dels tràmits administratius i dels jutjats.

També ens va informar sobre el procediment que ha obert la Conselleria en les últimes setmanes perquè els familiars de persones mortes sense haver rebut el seu PIA (Programa Individual d’Atenció), facen l’oportuna reclamació via responsabilitat patrimonial a l’Administració. Cal recordar que les persones mortes en estes circumstàncies tenien un dret adquirit des del moment de la sol·licitud de la Llei de Dependència i que si no van rebre el seu PIA en sis mesos com diu la Llei o no van arribar a veure efectiu el seu Dret a rebre un servei o una prestació va ser per una negligent actuació del govern del PP d’aleshores. Des de les Plataformes animem a tots els seus familiars o hereus a reclamar eixos Drets i els recordem que hi ha un plaç d’un any des de la mort de la persona en situació de dependència per reclamar.

Hem debatut el nou model  de valoracions de dependència implantat per la Conselleria i que delega en els Ajuntaments esta tasca. Aquesta ha sigut una reivindicació que les  Plataformes hem portat al nostre full de ruta de reivindicacions des d’un primer moment, quan ja denunciàvem les contractacions més que dubtoses de l’empresa AVAPSA i sempre hem apostat per este model com el més adient per a la ciutadania, per entendre que els departaments de Serveis Socials municipals són els serveis de proximitat al ciutadà i han de ser la porta d’entrada al Sistema d’Atenció a la Dependència. La que fa poc més d’un mes era Secretària Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal ens va aportar informació sobre quin ha estat la intenció del govern autonòmic. Ens va explicar quin és el model que des de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives va deixar llest per a desenvolupar en 2017, amb un increment dels pressupostos per als Ajuntaments de 20 milions d’euros i amb unes partides de dependència integrades dins les de serveis socials, amb concordança amb el que es pretén, crear equips socials de base multidisciplinars i integrals, no exclusius de dependència. També vam valorar positivament la creació per part de Conselleria d’unes ratios que permetran a tots el pobles de la Comunitat Valenciana, tindre una estructura de personal semblant en funció de la seu població, incloent a més figures com el personal administratiu mai abans subvencionat per la Conselleria i la previsió d’introduir figures professionals noves com els advocats dins els equips de base de les ciutats més grans, a més dels tradicionals treballadors/es socials, psicòlegs, educadors,... Les Plataformes vam acordar instar als Ajuntaments, a les Mancomunitats i a les Diputacions perquè posen tots els mitjos al seu abast perquè aquest nou model que encara està per evolucionar puga donar els seus positius fruits i millorar la vida de les persones en situació de Dependència. A més, demanem que la Conselleria faça un seguiment dels Ajuntaments de la CV i vetlle perquè contracten els professionals necessàries per poder portar a terme el nou model de valoracions municipals.

A més, les Plataformes vam acordar adreçar-nos als Ajuntaments de la Comunitat Valenciana per recordar-los la conveniència d’aprovar als seus plenaris la declaració dels Serveis Socials com serveis essencials. Aquest tràmit es fa necessari per poder salvar la Llei ‘Montoro’ que impossibilita les contractacions en el sector públic més enllà de la taxa de reposició del 10% en serveis públics  considerats “bàsics”. Les Plataformes volem recordar-los als alcaldes i alcaldesses dels nostres pobles i ciutats, que més enllà de les seues diferències polítiques i per damunt de quin siga el partit polític que ostente el govern local han d’estar els seus ciutadans/es i que tots/es ells/es tenen un compromís inviolable amb els seus veïns i veïnes en situació de dependència que ja han sofert prou lluitant contra polítiques injustes aplicades pels governs autonòmic i central com perquè ara també reben el mateix tractament injust i pervers per part dels seus governs municipals.

Les Plataformes en Defensa de la Llei de Dependència del País Valencià agraïm a Sandra Casas la seua presència en la reunió, per tota la informació que ens va facilitar, mostra del seu compromís amb la lluita del nostre col·lectiu.

A continuació el company Julián Marcelo, membre d’AVUSAN, i Mari Carmen Prats, coordinadora de les Plataformes del PV, informaren de la reunió mantinguda amb la nova  Secretària Autonòmica, Helena Ferrando, i el Director General de Diversitat Funcional, Antonio Raya, el passat dimecres 1 de febrer pel que fa a les discrepàncies en la rebaixa de graus de discapacitat detectades en 2012 i 2013 i que han sigut denunciades per diferents entitats afectades. Les Plataformes acordàrem que anem a analitzar amb deteniment els nou informes i documents que l’Administració ens va facilitar el dia de la reunió. També acordàrem esperar  als resultats definitius de les investigacions que està portant a terme la Conselleria dels vora 5.000 expedients que van ser rebaixats en eixos anys i a la confirmació de la data per a una nova compareixença en la Comissió de Peticions de Brussel·les, per interposar o no la possible denúncia davant la Fiscalia.

Les Plataformes valoràrem molt positivament els actes del Xé Aniversari de l’aprovació de la LAPAD que es feren a Elx, Alacant, Ibi, Cocentaina, Alzira, Algemesí, Castelló i València, on es va fer l’acte central del País Valencià inaugurant l’exposició fotogràfica que recull la lluita de les Plataformes des de la seua creació. També vam fer algunes propostes de futur com:

  • Organitzar jornades informatives pels pobles i comarques per informar tant  a professionals i treballadors socials com a afectats de les novetats en les reclamacions per responsabilitat patrimonial.
  • Fer visible la situació que viuen els/les cuidadors/es de persones en situació de dependència, que sempre són els oblidats d’aquest sistema i suporten una gran càrrega emocional, arrosseguen unes seqüeles físiques mai ateses i conviuen amb unes limitacions manifestes per desenvolupar el seu projecte de vida personal i professional. Les Plataformes volem articular accions per visibilitzar la síndrome d’intradependència que viuen els/les cuidadors/es amb els seus dependents als quals han d’atendre 24 hores al dia durant 365 dies a l’any, proposar a les Administracions corresponents que reconeguen esta síndrome i que posen solucions per cuidar als propis cuidadors.
  • Durant tot el 2017 anem a exposar, en totes les institucions, universitats, centres públics o privats que ens ho sol·liciten, l’exposició fotogràfica del Xé Aniversari, abans esmentada, que ja ha sigut exposada a la Fireta de Sant Antoni de Muro d’Alcoi i recentment s’exposarà a la Universitat de Ciències del Treball de València.

Finalment, vam reflexionar sobre el futur de la Coordinadora del País Valencià i vam acordar reunir-nos de nou el proper 4 de març a la ciutat d’Elx, per madurar totes les propostes realitzades.

JUSTÍCIA SOCIAL, DIGNITAT I RESPECTE


RECLAMAMOS A LA CONSELLERÍA MEDIDAS PARA NO SEGUIR VULNERANDO LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.

Las Plataformas en defensa de la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia de la Comunidad Valenciana nos reunimos ayer sábado, 4 de febrero de 2017, en Castellón. Con un orden del día repleto de muchos puntos las seis plataformas asistentes, venidas de todo el País Valenciano: Elche, Alicante, Alcoià-Comtat, La Ribera, Valencia y Castellón, junto a los tres sindicatos presentes: CCOO, UGT e Intersindical, pudimos debatir sobre los hechos que han ocurrido últimamente y pusimos encima la mesa diversas propuestas como reclamar a la Administración Autonómica que actúe para no seguir vulnerando los Derechos de las persones en situación de Dependencia.

Hay que recordar que la Plataforma de Castellón quedó un tiempo sin actividad y de hace ya unos meses ha vuelto a la lucha, motivo por el cual la coordinadora del País Valenciano decidimos reunirnos en esta ocasión en la capital de la Plana. Agradecemos a sus miembros y al Centro Cívico San Agustín San Marcos su recibimiento y acogida.

A la reunión asistió Sandra Casas Molina que fue invitada por las Plataformas para informar sobre algunas cuestiones que están ahora de actualidad. En primer lugar nos asesoró en un tema que las Plataformas ya anunciamos hace unas semanas, las reclamaciones por responsabilidad patrimonial de las cantidades indebidamente sustraídas por la Consellería en 2012-2015 con el copago en centros y con los recortes de las prestaciones a los cuidadores no profesionales dentro del entorno familiar. Hay que recordar que, a nivel jurídico, la abogada es hoy en día quien mejor conoce este tema puesto que fue ella y su despacho jurídico quién tumbó, con la sentencia del 15 de marzo de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la Orden 21/2012 del gobierno del Partido Popular que comenzaba la tan nefasta época de los recortes y el copago a los dependientes de nuestra Comunidad. Las Plataformas ya hemos facilitado unos modelos para que las personas afectadas reclamen a la Administración la devolución, pero no vamos a parar aquí.

Además, vamos a elevar a la Consellería una propuesta formal para que actúe de oficio y no deje a los dependientes de la Comunidad Valenciana que, una vez más, para reivindicar lo que la justicia ha dicho que es suyo tengan que pasar por el calvario de los trámites administrativos y de los juzgados.
También nos informó sobre el procedimiento que ha abierto la Consellería en las últimas semanas para que los familiares de personas muertas sin haber recibido su PIA (Programa Individual de Atención), hagan la oportuna reclamación vía responsabilidad patrimonial a la Administración. Hay que recordar que las personas muertas en estas circunstancias tenían un derecho adquirido desde el momento de la solicitud de la Ley de Dependencia y que si no recibieron su PIA en seis meses como dice la Ley o no llegaron a ver efectivo su Derecho a recibir un servicio o una prestación fue por una negligente actuación del gobierno del PP de entonces. Desde las Plataformas animamos a todos sus familiares o herederos a reclamar esos Derechos y los recordamos que hay un plazo de un año desde la muerte de la persona en situación de dependencia para reclamar.

Hemos debatido el nuevo modelo de valoraciones de dependencia implantado por la Consellería y que delega en los Ayuntamientos esta tarea. Esta ha sido una reivindicación que las Plataformas hemos llevado en nuestra hoja de ruta de reivindicaciones desde un primer momento, cuando ya denunciábamos las contrataciones más que dudosas de la empresa AVAPSA y siempre hemos apostado por este modelo como el más adecuado para la ciudadanía, por entender que los departamentos de Servicios Sociales municipales son los servicios de proximidad al ciudadano y tienen que ser la puerta de entrada al Sistema de Atención a la Dependencia. La que hace poco más de un mes era Secretaria Autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal nos aportó información sobre cuál ha sido la intención del gobierno autonómico. Nos explicó cuál es el modelo que desde la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas dejó listo para desarrollar en 2017, con un incremento de los presupuestos para los Ayuntamientos de 20 millones de euros y con unas partidas de dependencia integradas dentro de las de servicios sociales, en concordancia con lo que se pretende, crear equipos sociales de base multidisciplinares e integrales, no exclusivos de dependencia. También valoramos positivamente la creación por parte de Consellería de unas ratios que permitirán a todos el pueblos de la Comunidad Valenciana, tener una estructura de personal parecida en función de su población, incluyendo además figuras como el personal administrativo nunca antes subvencionado por la Consellería y la previsión de introducir figuras profesionales nuevas como los abogados dentro de los equipos de base de las ciudades más grandes, además de los tradicionales trabajadores/as sociales, psicólogos/as, educadores/as,... Las Plataformas acordamos instar en los Ayuntamientos, a las Mancomunidades y a las Diputaciones a que pongan todos los medios a su alcance para que este nuevo modelo que todavía está por evolucionar pueda dar sus positivos frutos y mejorar la vida de las personas en situación de Dependencia. Además, pedimos que la Consellería haga un seguimiento de los Ayuntamientos de la CV y vele porque contraten los profesionales necesarias para poder llevar a cabo el nuevo modelo de valoraciones municipales.

Además, las Plataformas acordamos dirigirnos a los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana para recordarles la conveniencia de aprobar en el  pleno la declaración de los Servicios Sociales como servicios esenciales. Este trámite se hace necesario para poder salvar la Ley ‘Montoro’ que imposibilita las contrataciones en el sector público más allá de la tasa de reposición del 10% en servicios públicos considerados “básicos”. Las Plataformas queremos recordarlos a los alcaldes y alcaldesas de nuestros pueblos y ciudades, que más allá de sus diferencias políticas y por encima de cual sea el partido político que ostente el gobierno local tienen que estar sus ciudadanos/as y que todos/as ellos/as tienen un compromiso inviolable con sus vecinos y vecinas en situación de dependencia que ya han sufrido bastante luchando contra políticas injustas aplicadas por los gobiernos autonómico y central como para que ahora también reciban el mismo tratamiento injusto y perverso por parte de sus gobiernos municipales.
Las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia del País Valenciano agradecemos a Sandra Casas su presencia en la reunión, por toda la información que nos facilitó, muestra de su compromiso con la lucha de nuestro colectivo.

A continuación el compañero Julián Marcelo, miembro de AVUSAN, y Mari Carmen Prats, coordinadora de las Plataformas del PV, informaron de la reunión mantenida con la nueva Secretaria Autonómica, Helena Ferrando, y el Director General de Diversidad Funcional, Antonio Raya, el pasado miércoles 1 de febrero en cuanto a las discrepancias en la rebaja de grados de discapacidad detectadas en 2012 y 2013 y que han sido denunciadas por diferentes entidades afectadas. Las Plataformas acordamos que vamos a analizar con detenimiento los nuevos informes y documentos que la Administración nos facilitó el día de la reunión. También acordamos esperar a los resultados definitivos de las investigaciones que está llevando a cabo la Consejería de los casi 5.000 expedientes que fueron rebajados en esos años y a la confirmación de la fecha para una nueva comparecencia en la Comisión de Peticiones de Bruselas, para interponer o no la posible denuncia ante la Fiscalía.
Las Plataformas valoramos muy positivamente los actos del X Aniversario de la aprobación de la LAPAD que se hicieron en Elche, Alicante, Ibi, Cocentaina, Alzira, Algemesí, Castellón y Valencia, donde se hizo el acto central del País Valenciano inaugurando la exposición fotográfica que recoge la lucha de las Plataformas desde su creación. También hicimos algunas propuestas de futuro como:

  • Organizar jornadas informativas por los pueblos y comarcas para informar tanto a profesionales y trabajadores sociales como afectados de las novedades en las reclamaciones por responsabilidad patrimonial.
  • Hacer visible la situación que viven los/las cuidadores/as de personas en situación de dependencia, que siempre son los/as olvidados/as de este sistema y soportan una gran carga emocional, arrastran unas secuelas físicas nunca atendidas y conviven con unas limitaciones manifiestas para desarrollar su proyecto de vida personal y profesional. Las Plataformas queremos articular acciones por visibilizar el síndrome de intradependencia que viven los/las cuidadores/as con sus dependientes a los cuales tienen que atender 24 horas al día durante 365 días al año, proponer a las Administraciones correspondientes que reconozcan este síndrome y que pongan soluciones para cuidar a los propios cuidadores.
  • Durante todo el 2017 vamos a exponer, en todas las instituciones, universidades, centros públicos o privados que nos lo soliciten, la exposición fotográfica del X Aniversario, antes mencionada, que ya ha sido expuesta a la Fireta de Sant Antoni de Muro de Alcoy y recientemente se expondrá en la Universidad de Ciencias del Trabajo de Valencia.

Finalmente, reflexionamos sobre el futuro de la Coordinadora del País Valenciano y acordamos reunirnos de nuevo el próximo 4 de marzo a la ciudad de Elche, para madurar todas las propuestas realizadas.

JUSTICIA SOCIAL, DIGNIDAD Y RESPETO

 

Información básica Servicio de hogar familiar 2015