23 de novembre, Aniversari de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià. Pepa Llorca

A punt de complir-se 30 anys de l’aprovació de la Llei d’Ús i d’Ensenyament del valencià, la UGT-PV vol manifestar la seua preocupació per la regressió que està patint la nostra llengua.

L’Administració de la Generalitat Valenciana ha suprimit o minvat  qualsevol ajuda que se li donava a les institucions perquè pogueren portar endavant la promoció del valencià. Aquesta política resulta preocupant, però sobretot resulta errònia donat que han de ser les Administracions les que garantisquen el seu ús i la seua promoció.

En definitiva, el que vol acomplir la Llei és regular l’ús normal i oficial del valencià a tots el àmbits de la convivència social. El valencià, com es diu a l’article 7é de la Llei, és la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, ho és també de la Generalitat i de la seua Administració pública, de l’administració local i de les altres corporacions i institucions públiques dependents d’aquelles. Però pel que fa a la situació de l’ús del valencià, a través d'una visió general, la seua situació del present n’és precària i les necessitats futures fan que s’hagen de prendre mesures per a un nou impuls del valencià.

Cal recordar a més que l’Estatut d’Autonomia en l’article 7é estableix que “els dos idiomes oficials de la Comunitat Autònoma són el valencià i el castellà. Tothom té dret a conéixer-los i a usar-los”. I que “la Generalitat Valenciana garantirà l’ús normal i oficial d’ambdues llengües, i a adoptarà les mesures necessàries per tal d’Assegurar-ne el coneixement”. Al mateix temps diu q la llei serà qui establisca els criteris d’aplicació els criteris d’aplicació de la llengua en l’Administració i l’ensenyament.

Doncs bé, la situació d’incertesa actual que marca la Generalitat Valenciana mostra la seua màxima en el Decret de Plurilingüisme que acaba de publicar. Hi sent el plurilingüisme una opció coherent, el Decret aniquila de manera descarada tot el que s’havia avançant en els programes d’ensenyament existents fins ara, als centres educatius i que hi havia donat resultats molt bons en el coneixement del valencià pels nostres joves. Per tant, cal insistir i  ressaltar que el nou DECRET SOBRE PLURILINGÜISME no garanteix “... que l’alumnat adquirisca al finalitzar l’educació bàsica una competència lingüística igual en valencià i en castellà...” (Cap. II Art.4-5) i millorar la competència lingüística de l’alumnat en anglés.

Atès el panorama al que ens enfrontem, caldria doncs insistir en que la llengua és un instrument essencial de relació, de cultura i de treball, al capdavall és la vida mateixa de tot un poble. I no hem d’oblidar que la Llei és l’ instrument de què des de la seua creació es va dotar el poble valencià per a fer efectiu el dret de totes les ciutadanes i tots els ciutadans a conéixer i usar el valencià. I per descomptat, des del seu inici ha suposat un “fòrum” de reflexió i debat, inclús en aquests moments ho és sobretot la seua situació de carència, d’insuficiència o de mancances que encara té la seua total aplicació.

Des de la Secretaria de Política social i lingüística de la UGT-PV treballem per la recuperació i reivindicació de l’ús del valencià. A més tenim la sort de que ens empara un instrument legal bàsic, la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià i sabem que gràcies a això ha augmentat la sensibilització social de l’ús del valencià i per descomptat la del nostre sindicat, però encara no és suficient i cal avançar, i més, en el procés de divulgació del valencià.

Nosaltres com a agents socials i com a part molt implicada en aquesta societat valenciana en som responsables. Tot i que la Generalitat és qui té el poder executiu, qui té la competència, no podem quedar-nos al marge d’assumir la nostra responsabilitat. Encara que n’és un moment molt difícil doncs les noves mesures que utilitza el govern valencià són les retallades i així ens serà complicat assolir els elements eficaços de cara a la promoció i normalització del valencià. Amb aquestes mesures ens resulta inviable pensar que el bilingüisme siga una realitat en aquesta comunitat autònoma i poder anar afavorint un sentit d'identitat propi.

Signat: Pepa Llorca Llinares, secretària de política lingüística de la UGT-PV.