La Unió de Treballadores i Treballadors del País Valencia, com a sindicat  més representatiu en l’àmbit de la Comunitat valenciana, tenim atribuïda per llei la defensa i promoció dels interessos generals del treballadors i treballadores davant els poders públics. Eixa atribució suposa tindre representació en 339 òrgans de participació amb 642 representants nomenats i la participació en les diferents meses del diàleg social i els seus grups de treball.

A més, formem part dels òrgans rectors de 31 pactes o acords per l'ocupació; i participem en els processos de selecció per a la contractació de persones treballadores en els diferents programes d’ocupació pública. El que ha suposat participar en 1.439 expedients en 2023.

A banda d’això UGT PV hem organitzat actuacions validades per la Comissió Tècnica de la Mesa del Diàleg Social i hem participat en les organitzades per la Generalitat,  els agents socials i en més de 84 actuacions organitzades o convocades per ONG’s, plataformes, coordinadores, partits polítics, col·lectius, associacions, etc.