Reglament de la Quarta Edició dels Guardons "Primer de Maig"

10 de març de 2008

Reglament de la Quarta Edició dels Guardons "Primer de Maig" La Quarta Edició dels Guardons “Primer de Maig”, convocat per la Unió Comarcal de la UGT Ribera Baixa - La Safor - Vall d'Albaida, es regirà d’acord al següent reglament:

1. Qualsevol òrgan de la UGT del País Valencià, així com qualsevol afiliat, o grup d’afiliats, a títol personal (en aquest cas, hauran d’acreditar la seua pertinença a la UGT-P.V.), podran remetre a la U.C. de la UGT Ribera Baixa - La Safor - Vall d'Albaida propostes raonades de candidats als guardons, però mai més d’una per categoria, individual i/o col•lectiva. Les entitats col•laboradores també podran designar candidats en les edicions on participen. No es rebran ni es tindran en compte les auto designacions.

2. Els candidats als Guardons “Primer de Maig” hauran de ser entitats i persones que treballen al País Valencià, o entitats i persones valencians si realitzen la seua tasca fora de la Comunitat Autònoma.

3. Les propostes s’hauran de remetre per correu ordinari a la Unió Comarcal de la UGT Ribera Baixa - La Safor - Vall d'Albaida, C/ Abad Sola, 69-71, 46700 Gandia (València). El termini per a la presentació de candidats serà del 10 de març al 30 de març de 2008.

4. La documentació que s’ha d’adjuntar a les propostes de candidatures serà una proposta formal signada per l’òrgan, persona o persones proposants, exposició dels motius pels quals es presenta la candidatura, i un escrit amb el currículum vitae del candidat o mèrits de l’entitat, o empresa, així com qualsevol tipus de documentació en qualsevol suport que puguen aportar dades rellevants d’informació complementària. La documentació presentada no serà retornada, ni es mantindrà correspondència sobre les candidatures. No seran admeses les candidatures que no complisquen les condicions.

5. Els Guardons no podrà ser atorgat a títol pòstum o a entitats o empreses desaparegudes.

6. El Jurat pels Guardons Individual i Col•lectiu serà nomenat per la C.E.C. de la Unió Comarcal Ribera Baixa - La Safor - Vall d'Albaida sent membre nat el Secretari General de  la Unió Comarcal, o persona amb qui delegue. La C.E.C també nomenarà un secretari del Jurat, amb veu i sense vot. També podran ser membres del jurat representants de les entitats col•laboradores. El president del jurat es decidirà per votació en la primera reunió i serà qui tindrà vot de qualitat.

7. Els guardons s’atorgaran als candidats que obtinguen la majoria dels vots del jurat formalment reunit, tenint vot de qualitat el president.

8. Els criteris del Jurat per seleccionar a la persona i/o entitat guanyadora hauran d’ajustar-se al perfil presentat en els objectius i reglaments del projecte, i sempre serà resultat d’una anàlisi qualitatiu dels postulats, i mai no quantitatiu. Pot quedar desert, tan una com les dues categories.

9. L’acta del jurat es publicarà en la pàgina web de la UGT del País Valencià.

Información básica Servicio de hogar familiar 2015